Team

Praneeta Sambaraju Profile

Praneeta Sambaraju

Treasurer
Shriya Agarwal Profile

Shriya Agarwal

President
Likhitha Nagahanumaiah Profile

Likhitha Nagahanumaiah

Vice President
Aditya Yechan Gunja Profile

Aditya Yechan Gunja

Advisor
Kieran Sommer Profile

Kieran Sommer

Advisor