Team

Ishan Piyushkumar Shah Profile

Ishan Piyushkumar Shah

Secretary
Chinmay Gaikwad Profile

Chinmay Gaikwad

Treasurer
Tisha Vaishya Profile

Tisha Vaishya

Public Relation Chair
Aditya Yechan Gunja Profile

Aditya Yechan Gunja

Advisor
Krishna Shivani Profile

Krishna Shivani

Public Relations
Sejal Bhattad Profile

Sejal Bhattad

Vice President
Anila Durbha Profile

Anila Durbha

Co-President
Aniket Sonika Profile

Aniket Sonika

Team Manager
Likhitha Nagahanumaiah Profile

Likhitha Nagahanumaiah

President
Kieran Sommer Profile

Kieran Sommer

Advisor