Team

Zach Barnes
Treasurer
Ahndraya Parlato
Advisor
Cheyenne Kuczi
President
Lyz Rider
Vice President