Team

Samarth Singh
Event Manager
Aniket Sonika
Treasurer
Samar Karnani
President
Ishan Piyushkumar Shah
Secretary